Επιστροφή

Υποβολή δικαιολογητικών στο πληροφοριακό σύστημα

Σχετικά με τα υποβαλόμενα δικαιολογητικά αιτήσης, ισχύουν τα οριζόμενα στην ενότητα 5.2 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης – Προθεσμίες, καθώς και στο Παράρτημα Ι. Οπως ειδικότερα αναφέρεται και στις Συχνές Ερωτήσεις του Προγράμματος:

 

Κατά την καταχώρηση αίτησης (φάση υποβολής αίτησης) θα πρέπει να αναρτηθεί (upload) για όλους μόνο το Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Παράρτημα ΙΙΙ), το οποίο θα πρέπει να είναι πλήρως και ορθά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Δεν απαιτείται η ανάρτηση πρόσθετων δικαιολογητικών.

 

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί, σε επόμενο στάδιο (φάση υποβολής δικαιολογητικών) θα αναρτηθούν τα υπόλοιπα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (σύμφωνα με το παράρτημα Ι):

  • Αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος όπου θα πρέπει να φαίνεται ο αριθμός παροχής και η διεύθυνση του ακινήτου.

  • Οικοδομική άδεια ή/και τυχόν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα όπως αυτά προβλέπονται.

  • Εάν η διεύθυνση που αναγράφεται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν ταυτίζεται με τη σημερινή διεύθυνση του ακινήτου, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης από το οικείο ΟΤΑ από την οποία να προκύπτει η ταυτοποίηση του ακινήτου.

  • Για την πρόσφατη απόκτηση ακινήτου (μετά τις 31/12/2019), α) Ο τίτλος ιδιοκτησίας β) Το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή το πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου, γ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του αιτούντος (Παράρτημα ΙΧ), όπου δηλώνεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο, δηλώνοντας επίσης το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του προσώπου αυτού.

  • Για αιτήσεις πολυκατοικίας, η απόφαση Γενικής Συνέλευσης (Παράρτημα ΙΙ).

 

Αν η αίτηση με την υποβολή της εντάσσεται στις “ειδικές περιπτώσεις”, στο σχετικό στάδιο ελέγχου θα ζητηθούν επιπλέον κατά περίπτωση:

  • Σε περίπτωση που η κατοικία ενοικιάζεται/διατίθεται με βραχυχρόνια μίσθωση, Δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis (Παράρτημα ΧΙ).

  • Για τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού, α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE), το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγισθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή της κατοικίας του, β) Φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2019, που έχει υποβληθεί στη χώρα Φορολογικής Κατοικίας. Τα ανωτέρω α’ και β’ δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται συνοδευόμενα από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα από αρμόδια αρχή.

  • Για όσους εντάσσονται σε μη υποχρέωση στοιχείων φορολογίας, υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 σύμφωνη με το σχετικό υπόδειγμα βάσει της εγκυκλίου ΔΕΑΦ Α 1138225 ΕΞ 2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθώς και δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, για τη διαπίστωση από τον Δικαιούχο ότι πληρούνται τα κριτήρια του προγράμματος. Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.

  • Για απόκλιση της ωφέλιμης επιφάνειας μεταξύ ΠΕΑ και κύριων χώρων στο Ε9, υποβάλλεται σχετική τεκμηρίωση από ιδιώτη μηχανικό.