Επιστροφή

Λειτουργία ηλεκτρονικών ελέγχων στοιχείων

Κατά την καταχώρηση των στοιχείων στο 2ο στάδιο Ελέγχου Επιλεξιμότητας:

1. Το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) του αιτούντα, για το φορολογικό έτος 2019, δεν καταχωρίζεται αλλά αντλείται από την ΑΑΔΕ, μόλις πατηθεί η επιλογή «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» στην καρτέλα Στοιχεία Ωφελούμενου. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί η καταχώρηση των στοιχείων ΔΟΥ,  Οικογενειακής κατάστασης και των λοιπών στοιχείων που είναι υποχρεωτικά κατά περίπτωση.

Για τη διασταύρωση του συνόλου των απαραίτητων στοιχείων και για λόγους εξάρτησης των ηλεκτρονικών ελέγχων μεταξύ των καρτελών, θα πρέπει να έχουν καταχωρισθεί τα στοιχεία και στις τρεις καρτέλες:
•    Στοιχεία Ωφελούμενου
•    Στοιχεία Ακινήτου
•    Στοιχεία (Συν)Ιδιοκτησίας

2. Για τις αιτήσεις εξαρτώμενων τέκνων υπάρχουν δύο επιλογές Οικογενειακής κατάστασης:
2.1 «Εξαρτώμενο τέκνο». Επιλέγεται όταν είναι δυνατή η ηλεκτρονική διασταύρωση της χρήσης του ακινήτου.
2.2 «Εξαρτώμενο τέκνο χωρίς υποχρέωση υποβολής Ε1». Επιλέγεται όταν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική διασταύρωση της χρήσης του ακινήτου, λόγω νόμιμης μη υποχρέωσης υποβολής στοιχείων φορολογίας. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί, χαρακτηρίζεται ως «ειδική περίπτωση».

 

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση για να υποβληθεί η αίτηση, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες επιβεβαιώσεις/διασταυρώσεις στοιχείων. Συνεπώς μόνο με την ορθή και ολοκληρωμένη καταχώριση και των τριών άνω καρτελών (Ωφελούμενου, Ακινήτου, Συνιδιοκτησίας) θα μπορεί να ολοκληρωθεί ο έλεγχος επιλεξιμότητας ή να εντοπιστούν τα τυχόν σφάλματα στην καταχώρηση.