Επιστροφή

Διευκρινήσεις για τις περιπτώσεις αποβίωσης Ωφελουμένων

Στην περίπτωση αποβίωσης του  Ωφελουμένου, ισχύουν τα οριζόμενα στην ενότητα 7.6 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος. Τίθεται υπόψη ότι για να θεμελιώνονται εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις στο Πρόγραμμα θα πρέπει να έχει συντελεστεί η Υπαγωγή σε αυτό, δηλαδή θα πρέπει να έχει γίνει και η αποδοχή της Υπαγωγής από τον ωφελούμενο.

 

Δήλωση Διαδόχου

Κατά την αποδοχή της απόφασης υπαγωγής η οποία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος, θα δηλώνεται από τον ωφελούμενο το φυσικό πρόσωπο που στην απευκταία περίπτωση θανάτου του ωφελούμενου, θα αναλάβει ως διάδοχος όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ωφελούμενου έναντι του Προγράμματος. Το πρόσωπο που θα οριστεί από τον Ωφελούμενο ως διάδοχος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (δείτε σχετική ανακοίνωση).

- Εάν υπάρχουν συγκύριοι στο ακίνητο στο ακίνητο, ως διάδοχος θα δηλώνεται υποχρεωτικά ένας από τους συγκυρίους (ανεξαρτήτως είδους και ποσοστού εμπράγματου δικαιώματος).

- Εάν δεν υπάρχουν συγκύριοι στο ακίνητο, ως διάδοχος θα πρέπει να δηλωθεί ένας από τους δυνητικούς κληρονόμους στους οποίους θα περιέλθει το ακίνητο σε περίπτωση θανάτου του ωφελούμενου. Εάν ο δυνητικός κληρονόμος είναι ανήλικος/προστατευόμενο τέκνο χωρίς ΑΦΜ, θα πρέπει να δηλωθεί ως διάδοχος ο δυνητικός κηδεμόνας του.

Τυχόν αλλαγή του επιλεγμένου διαδόχου θα γίνεται, κατόπιν αιτήματος του Ωφελούμενου, από το του Δικαιούχο του Προγράμματος (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε).

 

Ο διάδοχος δύναται να είναι ταυτόχρονα και ωφελούμενος σε άλλη κατοικία στο τρέχον Πρόγραμμα.

 

Ενεργοποίηση Διαδόχου (αλλαγή ωφελουμένου)

Εφόσον επέλθει αποβίωση του Ωφελουμένου, ο οριζόμενος διάδοχος (συγκύριος ή μή) αποστέλλει στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. σχετικό αίτημα. Συγκεκριμένα:

Α. Αν ο διάδοχος είναι ήδη συγκύριος στο ακίνητο, αποστέλλει αίτημα ενεργοποίησης διαδόχου συνοδευόμενο από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Τα προσωπικά του στοιχεία (Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ)
  2. Την ληξιαρχική Πράξη θανάτου του ωφελουμένου
  3. Υ.Δ. του Ν. 1599/1986, όπου θα αναφέρεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο, δηλώνοντας το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του προσώπου αυτού

Β. Αν δεν υπήρχε συγκύριος, ο οριζόμενος διάδοχος πλέον των 3 ανωτέρω δικαιολογητικών θα πρέπει να αποστείλει επιπλέον :

  1. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών.
  2. Πράξη αποδοχής κληρονομιάς.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του κληρονόμου που ορίζεται ως ωφελούμενος ότι δέχεται να αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρόγραμμα.
  4. Στην περίπτωση περισσότερων του ενός κληρονόμων, υπεύθυνη δήλωση με την οποία συναινούν στον ορισμό του άνω κληρονόμου ως ωφελούμενο στο Πρόγραμμα.

Με την γνωστοποίηση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου η αίτηση θα περάσει σε στάδιο Ελέγχου Διαδοχής. Κατόπιν επιτυχούς ελέγχου των δικαιολογητικών, ο διάδοχος θα κληθεί να αποδεχτεί ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος τον ορισμό του ως νέος ωφελούμενος, και να αποδεχτεί όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν λόγω της υπαγωγής της κατοικίας στο Πρόγραμμα (παρ. 8.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος). Μετά την ηλεκτρονική αποδοχή θα αποκτήσει πρόσβαση στην αίτηση και θα μπορεί να συνεχίσει την διαδικασία ως νέος ωφελούμενος.

Ο διάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει, για τους σκοπούς του προγράμματος, το χρηματοπιστωτικό οργανισμό που έχει ήδη επιλεγεί στην αίτηση από τον Ωφελούμενο.

Το χρονικό διάστημα από τη δήλωση αποβίωσης και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου διαδοχής δεν προσμετράται στο συμβατικό χρόνο υλοποίησης του έργου

 

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αφορούν σε φυσικά πρόσωπα - χρήστες του πληροφοριακού συστήματος. Συνεπώς εφαρμόζονται σε περιπτώσεις αιτήσεων μονοκατοικίας, μεμονωμένου διαμερίσματος και διαμερίσματος ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία. Στις αιτήσεις πολυκατοικίας Α ή Β (ΑΦΜ διαχείρισης πολυκατοικίας), όπου η διαχείριση γίνεται από τον ορισμένο εκπρόσωπο μέσω της γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται η άνω διαδικασία κατά την αποδοχή της Υπαγωγής. Στην απευκταία περίπτωση θανάτου του εκπροσώπου, ο νέος εκπρόσωπος ορίζεται με νέα γενική συνέλευση και το πρακτικό αυτής αποστέλλεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ή αν η αίτηση βρίσκεται σε στάδιο που επιτρέπεται η ανάρτηση δικαιολογητικών  το πρακτικό αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα, με παράλληλη κατάθεση αιτήματος στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προκειμένου να γνωστοποιηθεί ο νέος εκπρόσωπος.