Επιστροφή

Βήματα υποβολής αίτησης Πολυκατοικίας τύπου Β'

Τα διαδοχικά βήματα ενεργειών κατά την υποβολή αίτησης μέχρι και την Υπαγωγή, είναι τα εξής:

 

Α. Βήματα υποβολής αίτησης Πολυκατοικίας Τύπου Β’

Σύνδεση του εκπροσώπου της πολυκατοικίας στο πληροφοριακό σύστημα. Αυθεντικοποίηση χρήστη. Επιλογή Περιφέρειας στην οποία ανήκει το ακίνητο για το οποίο θα υποβληθεί η αίτηση.

 

  1. Έναρξη καταχώρησης Αίτησης Πολυκατοικίας Τύπου Β’, Κατάσταση 01: 

Δημιουργία αίτησης από τον εκπρόσωπο. Καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων.

Μετάβαση στην κατάσταση 02.

 

  1. Έλεγχοι επιλεξιμότητας, Κατάσταση 02: 

Καταχώρηση  των βασικών στοιχείων πολυκατοικίας, του Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης , του εντύπου πρότασης παρεμβάσεων  επιλογή συνεργαζόμενης τράπεζας, επιλογή Συμβούλου. Έλεγχος πληρότητας στοιχείων.

Μετάβαση στην κατάσταση 03.

 

  1. Ολοκλήρωση καταχώρησης αίτησης, Κατάσταση 03:

Καταχώρηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων και λοιπών στοιχείων. Υποβολή της αίτησης. Δέσμευση Π/Υ και απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου.

Μετάβαση στην κατάσταση 03.ε

   

  1. Αίτηση σε υποβολή δικαιολογητικών, Κατάσταση 03.ε: 

Καταχώρηση των υποχρεωτικών και πρόσθετων δικαιολογητικών.

Μετάβαση στην κατάσταση 05.  

 

  1. Επιλέξιμη Αίτηση προς Υπαγωγή, Κατάσταση 05: 

Η αίτηση προωθείται προς έκδοση Απόφασης Υπαγωγής.  

 

 

Β. Παράδειγμα στοιχείων αίτησης Πολυκατοικίας Τύπου Β’:

Συνολική επιφάνεια πολυκατοικίας = 500,00 m2   ,    Αριθμός κατοικιών = 5

Αριθμός κατοικιών που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα = 1 (100 ‰)

Συνολικά χιλιοστά λοιπών χώρων (καταστήματα, εργαστήρια κ.α.) = 0 ‰

Συνολικά χιλιοστά Συμμετοχής χώρων που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα = 100 ‰

Αριθμός κατοικιών στο κτήριο που υποβάλλουν αίτηση στο ΕΚΟ = 4

Ενεργειακή κατηγορία βάσει του Α’ ΠΕΑ : Η , Ποσοστό Επιχορήγησης: 70%

 

Πρόταση παρεμβάσεων

Θερμομόνωση δώματος , Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου , Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης , Αναβάθμιση ανελκυστήρα , Αναβάθμιση φωτισμού.

 

Οικονομικά στοιχεία αίτησης

Κόστος Παρεμβάσεων: 28.700,00 €

Δεν υπάρχει υπέρβαση των ανώτατων ορίων επιλέξιμων δαπανών των παρεμβάσεων.

Η επιχορήγηση θα υπολογιστεί επί των συμμετεχόντων διαμερισμάτων.

-Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: Κόστος παρεμβάσεων Χ χιλιοστά συμμετεχόντων διαμερισμάτων = 28.700,00 Χ (900/1000) = 25.830,00 €

-Δαπάνη συμμετοχής των μη συμμετεχόντων διαμερισμάτων: Κόστος παρεμβάσεων Χ χιλιοστά μη συμμετεχόντων διαμερισμάτων = 28.700,00 Χ (100/1000) = 2.870,00 €

-Επιχορήγηση: Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Χ Ποσοστό Επιχορήγησης = 25.830,00 Χ 70% = 18.081,00 €

-Ελάχιστα Απαιτούμενα Ίδια Κεφάλαια: Επιλέξιμος Προϋπολογισμός – Επιχορήγηση = 25.830,00 - 18.081,00 = 7.749,00 €

-Μέγιστο επιλέξιμο κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων: Μέγιστο επιλέξιμο κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων Χ χιλιοστά συμμετεχόντων διαμερισμάτων = 1.850,00 Χ (900/1000) = 1.665,00 €

-Μέγιστο επιλέξιμο κόστος πιστοποιητικού ανελκυστήρα: Μέγιστο επιλέξιμο κόστος πιστοποιητικού ανελκυστήρα Χ χιλιοστά συμμετεχόντων διαμερισμάτων = 250,00 Χ (900/1000) = 225,00 €

-Μέγιστο επιλέξιμο κόστος Συμβούλου Έργου: 350,00 €

-Μέγιστο επιλέξιμο κόστος τυχόν μελετών: 940,00 €

 

Σημειώσεις:

  1. Εφόσον η πολυκατοικία βρίσκεται σε Δήμο ο οποίος είναι σε απολιγνιτοποίηση (πίνακας 2.2.2), η επιχορήγηση προσαυξάνεται κατά 10%.
  2. Για την πολυκατοικία τύπου Β, δεν είναι επιλέξιμες οι παρεμβάσεις θερμομόνωσης στην τοιχοποιία και το φέροντα οργανισμό.
  3. Δαπάνες που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών, είναι μη επιλέξιμες και επιμερίζονται στα συμμετέχοντα και μη συμμετέχοντα διαμερίσματα, ανάλογα με τα χιλιοστά που έχουν δηλωθεί στην αίτηση.