Επιστροφή

Βήματα υποβολής αίτησης Πολυκατοικίας τύπου Α’

Τα διαδοχικά βήματα ενεργειών κατά την αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α’ μέχρι και την Υπαγωγή είναι τα εξής:

Α. Βήματα αίτησης Πολυκατοικίας Τύπου Α’  

-Σύνδεση του εκπροσώπου της πολυκατοικίας στο πληροφοριακό σύστημα. Αυθεντικοποίηση χρήστη. Επιλογή Περιφέρειας στην οποία ανήκει το ακίνητο για το οποίο θα υποβληθεί η αίτηση.

-Σύνδεση του ιδιοκτήτη συμμετέχοντος διαμερίσματος στο πληροφοριακό σύστημα. Αυθεντικοποίηση χρήστη. Επιλογή Περιφέρειας στην οποία ανήκει το ακίνητο για το οποίο θα υποβληθεί η αίτηση.

 

 1. Έναρξη καταχώρησης αίτησης Πολυκατοικίας Τύπου Α’, Κατάσταση 01.

Δημιουργία αίτησης Πολυκατοικίας από τον εκπρόσωπο. Καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων.

Μετάβαση στην κατάσταση 02.Ελεγχοι Επιλεξιμότητας

 

 1. Έναρξη καταχώρησης αίτησης συμμετέχοντος διαμερίσματος, Κατάσταση 01.

Δημιουργία νέας αίτησης από τα συμμετέχοντα διαμερίσματα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία (μπορεί να γίνει και πριν ή παράλληλα με  το βήμα 1).

Μετάβαση στην κατάσταση 02.Ελεγχοι Επιλεξιμότητας  

 

 1. Έλεγχοι επιλεξιμότητας αίτησης Πολυκατοικίας Τύπου Α’, Κατάσταση 02.

Σύνδεση στην αίτηση Πολυκατοικίας των συμμετεχόντων διαμερισμάτων –  πολυκατοικίας. Καταχώρηση  των βασικών στοιχείων αίτησης, του Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, του εντύπου πρότασης παρεμβάσεων, επιλογή συνεργαζόμενης τράπεζας, επιλογή Συμβούλου.

Μετάβαση στην κατάσταση 03.Ολοκλήρωση καταχώρησης αίτησης.

 

 1. Έλεγχοι Επιλεξιμότητας αίτησης συμμετέχοντος διαμερίσματος, Κατάσταση 02.

Αποδοχή της σύνδεσης με την αίτηση Πολυκατοικίας από τα διαμερίσματα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία. Καταχώρηση των βασικών στοιχείων αίτησης & έλεγχοι/διασταυρώσεις  οικονομικών στοιχείων / στοιχείων ακινήτου.

Μετάβαση στην κατάσταση 03.Ολοκλήρωση καταχώρησης αίτησης.

   

 1. Ολοκλήρωση καταχώρησης αίτησης Πολυκατοικίας Τύπου Α’, Κατάσταση 03.

Καταχώρηση των παρεμβάσεων στην αίτηση Πολυκατοικίας. Προσωρινή Υποβολή της αίτησης Πολυκατοικίας.

Μετάβαση στην κατάσταση 03.δ. «Αίτηση πολυκατοικίας σε προσωρινή υποβολή». Αυτόματη μετάβαση των συμμετεχόντων διαμερισμάτων στην ίδια κατάσταση.

 

 1. Αίτηση συμμετέχοντος διαμερίσματος σε προσωρινή υποβολή, Κατάσταση 03.δ.

Αποδοχή της καταχώρησης παρεμβάσεων και του επιλέξιμου Προϋπολογισμού & επιλογή Χρηματοδοτικού Σχήματος.  

 

 1. Αίτηση πολυκατοικίας Τύπου Α’ σε προσωρινή υποβολή, Κατάσταση 03.δ.

Υποβολή της Αίτησης Πολυκατοικίας - λήψη αριθμού πρωτοκόλλου.

Μετάβαση στην κατάσταση 03.ε «Αίτηση σε υποβολή δικαιολογητικών». Αυτόματη μετάβαση των αιτήσεων των συμμετεχόντων διαμερισμάτων ανά περίπτωση στις καταστάσεις 03.α. «Ειδική περίπτωση αίτησης» ή 03.ε. «Αίτηση σε υποβολή δικαιολογητικών» - δέσμευση Π/Υ για τα συμμετέχοντα διαμερίσματα.

  

 1. Ειδική περίπτωση αίτησης συμμετέχοντος διαμερίσματος, Κατάσταση 03.α.

Υποβολή δικαιολογητικών ειδικής περίπτωσης και εξέταση ειδικής περίπτωσης.  

Μετάβαση στην κατάσταση 03.ε Αίτηση σε υποβολή δικαιολογητικών.

 

 1. Αίτηση σε υποβολή δικαιολογητικών συμμετέχοντος διαμερίσματος, Κατάσταση 03ε.

Υποβολή δικαιολογητικών του διαμερίσματος. 

Μετάβαση στην κατάσταση 04.α (επιλογή λήψης δανείου) ή στην κατάσταση 05 (επιλογή Ιδίων Κεφαλαίων).

 

 1. Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α’ σε υποβολή δικαιολογητικών, Κατάσταση 03.ε.

Υποβολή δικαιολογητικών της πολυκατοικίας (μπορεί να γίνει και πριν ή παράλληλα με τα βήματα 8 ή 9).

Μετάβαση στην κατάσταση 04.α Αίτηση οριστικά υποβληθείσα.

 

 1. (Επιλογή λήψης δανείου) Αίτηση οριστικά υποβληθείσα συμμετέχοντος διαμερίσματος, Κατάσταση 04.α.

Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήματος προέγκρισης δανείου.

Αυτόματη μετάβαση στην κατάσταση 05. Επιλέξιμη αίτηση προς Υπαγωγή.

 

 1. Επιλέξιμη αίτηση συμμετέχοντος διαμερίσματος προς Υπαγωγή, Κατάσταση 05. 

Η αίτηση προωθείται προς έκδοση Απόφασης Υπαγωγής

 

 

Β. Παράδειγμα στοιχείων αίτησης Πολυκατοικίας Τύπου Α’:

Συνολική επιφάνεια : 500,00 m2  ,    Αριθμός κατοικιών :  5

Αριθμός κατοικιών που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 1 (100 ‰)

Συνολικά χιλιοστά λοιπών χώρων (καταστήματα, εργαστήρια κ.α.): 0 ‰

Συνολικά χιλιοστά Συμμετοχής χώρων που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 100 ‰

Αριθμός κατοικιών στο κτήριο που υποβάλλουν αίτηση στο Πρόγραμμα: 4

Ενεργειακή κατηγορία βάσει του Α’ ΠΕΑ Η το οποίο υπολογίζεται ότι θα αναβαθμιστεί σε Γ ,   Ποσοστό Επιχορήγησης: 70%

 

Πρόταση παρεμβάσεων:

Θερμομόνωση κελύφους, Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου, Κλιματισμός στα συμμετέχοντα διαμερίσματα, Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης, Αναβάθμιση ανελκυστήρα, Αναβάθμιση φωτισμού.

 

Οικονομικά Στοιχεία:

-Συνολικό Κόστος  παρεμβάσεων 110.000 εκ των οποίων:

80.000 αφορούν τις ιδιόκτητες παρεμβάσεις των 4 συμμετεχόντων διαμερισμάτων,

30.000 αφορούν τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις του κτιρίου.

Δεν υπάρχει υπέρβαση των ανώτατων ορίων επιλέξιμων δαπανών των παρεμβάσεων.

Η επιχορήγηση θα υπολογιστεί επί των συμμετεχόντων διαμερισμάτων.

 

-Συνολικός Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός παρεμβάσεων συμμετεχόντων διαμερισμάτων + Κόστος κοινόχρηστων παρεμβάσεων Χ χιλιοστά συμμετεχόντων διαμερισμάτων: 80.000 + 30.000 Χ (900/1000) = 107.000 €

-Δαπάνη συμμετοχής των μη συμμετεχόντων διαμερισμάτων: Κόστος κοινόχρηστων παρεμβάσεων Χ χιλιοστά μη συμμετεχόντων διαμερισμάτων: 30.000 Χ (100/1000) = 3.000 €

-Επιχορήγηση (για το σύνολο των συμμετεχόντων διαμερισμάτων): Συνολικός Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Χ Ποσοστό Επιχορήγησης = 107.000 Χ 70% = 74.900 €

-Ελάχιστα Απαιτούμενα Ίδια Κεφάλαια (για το σύνολο των συμμετεχόντων διαμερισμάτων): Συνολικός Επιλέξιμος Προϋπολογισμός – Επιχορήγηση :   107.000 – 74.900 = 32.100 €

 

-Μέγιστο επιλέξιμο κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων: Μέγιστο επιλέξιμο κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων Χ χιλιοστά συμμετεχόντων διαμερισμάτων = 1.850,00 Χ (900/1000) = 1.665,00 €

-Μέγιστο επιλέξιμο κόστος πιστοποιητικού ανελκυστήρα: Μέγιστο επιλέξιμο κόστος πιστοποιητικού ανελκυστήρα Χ χιλιοστά συμμετεχόντων διαμερισμάτων = 250,00 Χ (900/1000) = 225,00 €

-Μέγιστο επιλέξιμο κόστος Συμβούλου Έργου: 560,00 €

-Μέγιστο επιλέξιμο κόστος τυχόν μελετών: 940,00 €

Τα μέγιστα επιλέξιμα κόστη λοιπών δαπανών αφορούν το σύνολο των συμμετεχόντων διαμερισμάτων και θα επιμεριστούν σε κάθε διαμέρισμα ανάλογα με τα χιλιοστά συμμετοχής που έχουν δηλωθεί.

 

Σημειώσεις:

 1. Εφόσον η πολυκατοικία βρίσκεται σε Δήμο ο οποίος είναι σε απολιγνιτοποίηση (πίνακας 2.2.2), η επιχορήγηση προσαυξάνεται κατά 10%.

2.Δαπάνες που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών είναι μη επιλέξιμες και επιμερίζονται στα συμμετέχοντα και μη συμμετέχοντα διαμερίσματα, ανάλογα με τα χιλιοστά που έχουν δηλωθεί στην αίτηση.