Επιστροφή

Ανάρτηση στοιχείων Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Β’ ΠΕΑ)

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 01/07/2021 και ώρα 10.00 πμ, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία ανάρτησης στοιχείων του Β’ ΠΕΑ.

Οδηγίες για την ανάρτηση του  Β’ ΠΕΑ.

Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

  1. Β’ ΠΕΑ χωρίς στοιχεία Φωτοβολταϊκού συστήματος (προϋφιστάμενου ή νέου).

Γίνεται «Λήψη στοιχείων ΠΕΑ» και επιλέγεται «Αποθήκευση».

 

  1. Β’ ΠΕΑ με στοιχεία Φωτοβολταϊκού συστήματος (προϋφιστάμενου ή νέου).

Γίνεται «Λήψη στοιχείων ΠΕΑ». Στο κάτω μέρος της οθόνης, εμφανίζεται ενότητα, με τίτλο «Πρόσθετα στοιχεία». Απαιτείται η επιλογή μίας εκ των περιπτώσεων Α ή Β:

(Α) Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», δεν έγιναν μεταβολές που αφορούν Φωτοβολταϊκά συστήματα.

Αφορά περιπτώσεις με προϋφιστάμενο Φ/Β σύστημα, στο οποίο δεν έγιναν μεταβολές στα πλαίσια του προγράμματος. Μετά την επιλογή Α πρέπει να γίνει «Αποθήκευση».

(B) στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», έγιναν μεταβολές που αφορούν Φωτοβολταϊκά συστήματα.

Αφορά περιπτώσεις τροποποίησης προϋφιστάμενου Φ/Β συστήματος ή τοποθέτησης Φ/Β συστήματος ενώ δεν υπήρχε, στα πλαίσια του προγράμματος. Στο πεδίο «Ενεργειακή κατηγορία χωρίς το Φ/Β» καταχωρείται υποχρεωτικά η κατηγορία στην οποία αναβαθμίστηκε η κατοικία με τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εγκατάσταση του νέου Φ/Β σταθμού. Ο Β’ Ενεργειακός Επιθεωρητής, πρέπει να έχει υπολογίσει και καταγράψει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης, την αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία (Δήλωση Ενεργειακού Επιθεωρητή – περίπτωση κ). Στο πεδίο δεν είναι δυνατή η καταχώρηση ενεργειακής κατηγορίας μεγαλύτερης της υφιστάμενης του Β’ ΠΕΑ. Μετά την καταχώρηση πρέπει να γίνει «Αποθήκευση».

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι επιλεξιμότητας και οι τελικοί υπολογισμοί των ποσών, διενεργούνται μετά την άντληση των στοιχείων του Β’ ΠΕΑ, την καταχώρηση τυχόν πρόσθετων στοιχείων καθώς και την αποθήκευσή τους. Έως τότε, οι υπολογισμοί των ποσών είναι προσωρινοί.

Συστήνεται στους ωφελούμενους  να ολοκληρώνουν την Β’ Ενεργειακή Επιθεώρηση εγκαίρως και να καταχωρούν/αποθηκεύουν τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ, ώστε να λάβουν γνώση των τελικών υπολογισμών και ελέγχων, δεδομένου ότι μπορεί να υπάρχουν αλλαγές τόσο ως προς το ποσοστό επιχορήγησης (μη επίτευξη του ελάχιστου στόχου για την απόδοση ενεργειακού premium +10%) όσο και ως προς τον τελικό επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων (επίτευξη μικρότερης εξοικονόμησης ενέργειας από την αρχικά εκτιμώμενη στο Α’ ΠΕΑ) αλλά και όσο αφορά την επιλεξιμότητα της αίτησης (επίτευξη ελάχιστου ενεργειακού στόχου) ή την επιλεξιμότητα της παρέμβασης 5.Α (Φωτοβολταϊκό σύστημα) και 5.Β (Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας).

Επισημαίνεται ότι, εφόσον από τους τελικούς υπολογισμούς προκύψει μείωση του ποσοστού επιχορήγησης ή/και του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων, επανυπολογίζονται αντίστοιχα και το ποσοστό/ποσό των απαιτούμενων  ιδίων κεφαλαίων που πρέπει να καταβληθούν από τον ωφελούμενο.