Επιστροφή

Ανάρτηση οδηγιών για την πληρότητα των Αιτήσεων που υποβάλλονται προς έλεγχο τελικής εκταμίευσης

Με στόχο την υποστήριξη των χρηστών (Ωφελούμενοι, Σύμβουλοι, Προμηθευτές, κλπ) στο έργο τους και την όσο το δυνατό πληρέστερη υποβολή των αιτήσεων προς αξιολόγηση (δήλωση πιστοποίησης εργασιών), σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ενότητα «Εγχειρίδια» της ιστοσελίδας του Προγράμματος, τεύχος με Οδηγίες για την πληρότητα των Αιτήσεων που υποβάλλονται προς έλεγχο τελικής εκταμίευσης.