Επιστροφή

Αίτημα παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης έργου

Υπενθυμίζεται ότι οι ωφελούμενοι του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης έργου κατά τρεις (3) μήνες. Το αίτημα υποβάλλεται από τον ωφελούμενο ή το σύμβουλο έργου, μέσω του πληροφοριακού συστήματος στην καρτέλα Προθεσμίες (στήλη Αίτημα παράτασης) της αίτησης. Εφόσον υπάρχει ενεργή δυνατότητα αιτήματος παράτασης, αυτό δύναται να υποβληθεί μέχρι τη λήξη της αρχικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου. H παράταση λαμβάνεται αυτόματα και δίνεται μία φορά.

Για αιτήσεις στις οποίες η προθεσμία ολοκλήρωσης έργου λήγει στις 8/4/2022, το αίτημα δύναται να υποβληθεί έως και τις 8/4/2022 (ώρα 23:59). Ως νέα προθεσμία ολοκλήρωσης έργου θα καταστεί η 7/7/2022.