Επιστροφή

4η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Εκδόθηκε η με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/26116/414/09.03.2023 (ΦΕΚ Β’ 1578) Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά την 4η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 5229).

Οι τροποποιήσεις αφορούν στον Οδηγό Εφαρμογής.

Με την 4η τροποποίηση, για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία αποδοχής της απόφασης Υπαγωγής και υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), λήγει εντός του διαστήματος από 28/01/2023 έως και 30/04/2023, παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 01/05/2023, ενώ όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 28/02/2023 έως και 30/05/2023, παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 31/05/2023.

Οι νέες προθεσμίες θα δοθούν αυτόματα στο πληροφοριακό σύστημα αιτήσεων και δεν απαιτούνται ενέργειες των ωφελουμένων.

Επιπλέον,  η καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία λήγει η επιλεξιμότητα υποβαλλόμενων δαπανών για την ολοκλήρωση των έργων, τίθεται στις 30/09/2023.

Αναλυτικά οι αλλαγές καταγράφονται στην άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α.