Επιστροφή

3η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Εκδόθηκε η με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/111975/1776/27.10.2022 (ΦΕΚ Β’ 5628/2.11.2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά την 3η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 5229).

Οι τροποποιήσεις αφορούν στον Οδηγό Εφαρμογής.

Με την 3η τροποποίηση, για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία αποδοχής της απόφασης Υπαγωγής και υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), λήγει εντός του διαστήματος από 01/10/2022 έως και 28/01/2023, παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 29/1/2023, ενώ όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 31/10/2022 έως και 27/02/2023, παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 28/2/2023.

Οι νέες προθεσμίες θα δοθούν αυτόματα στο πληροφοριακό σύστημα αιτήσεων και δεν απαιτούνται ενέργειες των ωφελουμένων.

Αναλυτικά οι αλλαγές καταγράφονται στην άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α.