Επιστροφή

2η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”

Εκδόθηκε η με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/71351/1060/13.07.2022 (ΦΕΚ Β’ 3862/21.07.2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά την 2η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 (Β’ 5229) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Οι τροποποιήσεις αφορούν στον Οδηγό Εφαρμογής και στα Παραρτήματα VI και X.

Με την 2η τροποποίηση, για αιτήσεις σε υπαγωγή οι προθεσμίες, αποδοχής της απόφασης Υπαγωγής και υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), καθώς και η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, που λήγουν εντός των διαστημάτων από 9/3/2022 έως και 30/9/2022 και από 8/4/2022 έως και 30/10/2022 αντίστοιχα, παρατείνονται αυτοδίκαια ως και τις 1/10/2022 και 31/10/2022 αντίστοιχα.

Οι νέες προθεσμίες θα δοθούν αυτόματα στο πληροφοριακό σύστημα αιτήσεων και δεν χρειάζονται ενέργειες των ωφελουμένων.

Αναλυτικά οι αλλαγές καταγράφονται στην άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α.