Προθεσμίες

Έναρξη Προγράμματος

Ημερομηνία Έναρξης του Προγράμματος είναι η 11.12.2020.

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια και όχι μετά την 31.12.2021.

 

Υποβολή δικαιολογητικών

Μετά το πέρας υποβολής των αιτήσεων (δέσμευση επιχορήγησης και απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου) και πριν την Απόφαση Υπαγωγής  θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με την χρονική προθεσμία υποβολής των  απαιτούμενων δικαιολογητικών που δεν είχαν επισυναφθεί στη φάση υποβολής της αίτησης.

 

Υπογραφή Δανειακής Σύμβασης

Οι Ωφελούμενοι αποδέχονται ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής και στη συνέχεια προσέρχονται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται) έως και τριάντα (30) ημέρες πριν από την λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου (12 μήνες).

 

Διάρκεια Υλοποίησης Παρεμβάσεων

Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα  (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

 

Διενέργεια 2ης Ενεργειακής Επιθεώρησης

Η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να διενεργηθεί μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. (και πριν την υποβολή της δήλωσης ολοκλήρωσης και μέσα στο χρονικό διάστημα των 12 μηνών)

 

Για παρατάσεις των ανωτέρω προθεσμιών και για τις σχετικές προθεσμίες υποβολής ενστάσεων, ανατρέξτε στον Οδηγό του προγράμματος, Κεφάλαια 5.2 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης – Προθεσμίες, 6.2 Κατάταξη – Υπαγωγή Έργων Ωφελουμένων – Υπογραφή Δανειακών Συμβάσεων - Προθεσμίες – Υπαναχώρηση, 7.5 Διαδικασία Τροποποιήσεων – Παρατάσεων Προθεσμιών και 8.3 Διαδικασία Ενστάσεων.