Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων

 

 1. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.gr. από τον ωφελούμενο/ σύμβουλο έργου.
 2. Δέσμευση επιχορήγησης και απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου.
 3. Υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών από τον ωφελούμενο/ σύμβουλο έργου.
 4. Οριστική υποβολή αίτησης από τον ωφελούμενο.
 5. Σε περίπτωση επιλογής κάλυψης ιδίων κεφαλαίων με δανεισμό, διενεργείται από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς πιστοληπτικός έλεγχος.
 6. Υπαγωγή αίτησης από τον δικαιούχο του Προγράμματος.
 7. Αποδοχή Απόφασης Υπαγωγής από τον ωφελούμενο.
 8. Υπογραφή της δανειακής σύμβασης (σε περίπτωση δανείου) από τον Ωφελούμενο και εκταμίευση προκαταβολής στους προμηθευτές.
 9. Υλοποίηση Παρεμβάσεων/ έκδοση Παραστατικών Δαπανών από τους προμηθευτές.
 10. Διενέργεια Β’ Ενεργειακής Επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή.
 11. Καταχώρηση δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου στο πληροφοριακό σύστημα από τον ωφελούμενο/ σύμβουλο έργου.
 12. Έλεγχος/αξιολόγηση από τον δικαιούχο του Προγράμματος.
 13. Καταβολή επιχορήγησης και εκταμίευση του συνόλου του δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών (αναδόχων/προμηθευτών κ.λπ.).
 14. Καταβολή στον Ωφελούμενο του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μονοκατοικιών, μεμονωμένων διαμερισμάτων, πολυκατοικιών ανατρέξτε στον Οδηγό του προγράμματος και στο Παράρτημα ΧΙΙ.