Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων ο Ωφελούμενος ή ο εκπρόσωπος σε περίπτωση αίτησης Πολυκατοικίας, μεριμνά για τη φωτογραφική αποτύπωση της νέας κατάστασης του ακινήτου μετά τις παρεμβάσεις, στα πλαίσια υποχρέωσης υποβολής φωτογραφικής τεκμηρίωσης με την ολοκλήρωση του έργου (βλέπε παράρτημα Χ).

Κατόπιν, καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή (υποχρεωτικά διαφορετικό από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή που έχει εκδώσει το Α’ ΠΕΑ) για τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης.  Ειδικά για την αίτηση πολυκατοικίας Τύπου Β, υποχρέωση υποβολής στο Πρόγραμμα Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης θα υπάρχει μόνον εάν έχουν υλοποιηθεί και παρεμβάσεις που οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας (κατηγορίες παρεμβάσεων 1 έως 3).

Με τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστώνεται η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας και η επίτευξη ή μη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 3.

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, κατά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και στη βάση των καταγραφών του πρώτου ΠΕΑ, καταγράφει, για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου, όλες τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προγράμματος βάσει των σχετικών πιστοποιητικών των υλικών/ συστημάτων, την υλοποιημένη ποσότητα ανά κατηγορία δαπάνης, το αντίστοιχο κόστος βάσει των παραστατικών δαπανών που του προσκομίζει ο Ωφελούμενος, καθώς και την ταυτότητα του ΠΕΑ που έχει εκδώσει. Η καταγραφή συμπεριλαμβάνει όλες τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που καταχωρούνται στο ΠΕΑ, καθώς και τυχόν επιπλέον παρεμβάσεις εξοικονόμησης/αυτονόμησης, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 3, που δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό εξοικονόμησης ενέργειας του Β’ ΠΕΑ. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στο «Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωση Έργου» του Παραρτήματος VΙ. Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των υλικών και συστημάτων, που χρησιμοποιήθηκαν για τις παρεμβάσεις, ελέγχονται από τον επιθεωρητή, έτσι ώστε να πιστοποιηθεί η συμβατότητά τους με τις προδιαγραφές του Κ.ΕΝ.Α.Κ. και του Προγράμματος.

 

Για αναλυτικές πληροφορίες ανατρέξτε στον Οδηγό του προγράμματος, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.2          Ολοκλήρωση Παρεμβάσεων - Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση